Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA ZÁKLADNÝCH POJMOV

Všeobecné obchodné podmienky sa (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim.

Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.vrtacky-maxima.sk je:
Bytservis 2M s.r.o.,
so sídlom: Robotnícka 56, 905 01  Senica, Slovenská republika,
IČO: 46796193, DIČ: 2023586598
IČ DPH: SK2023586598
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trnava, vložka číslo: 29993/T-Zbl

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru, spracovanú systémom obchodu www.vrtacky-maxima.sk.

I. OBJEDNÁNÍE TOVARU

Vyplnená a odoslaná objednávka prostredníctvom systému obchodu www.vrtacky-maxima.sk  je návrhom kúpnej zmluvy, podľa ktorej bude realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. K záväznej akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky. Potvrdenie prebehne elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa, s textom „OBJEDNÁVKA POTVRDENÁ“.  Po potvrdení objednávky na Vami zadaný e-mail budú na tento e-mail zasielané aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.).

1.     Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2.     Objednávka uzatvorená s platbou vopred sa začína realizovať až po pripísaní sumy na účet spoločnosti Bytservis 2M s r.o.

3.    E-shop www.vrtacky-maxima.sk si vyhradzuje právo na overenie platnosti objednávky v prípade vyššej sumy. Objednávky nad 300 € bez DPH môžu byť telefonicky overované z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu na Vašu adresu, alebo k chybe pri objednanom množstve. Pri objednávkach nad 1000€ bez DPH môže predajca vyžadovať zaplatenie zálohy až do výšky 50% hodnoty objednaného tovaru.

II. CENA 

Všetky ceny za produkty, služby a poplatky v internetovom obchode www.instalko.sk sú uvádzané vrátane 20 % DPH prípadne bez DPH, v mene EUR. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Všetky ceny sú v momente odoslania a potvrdenia objednávky záväzné. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky.

1.     Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akciové) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. „akcia“ alebo „výpredaj“). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

2.     Dodatočné zľavy poskytované prostredníctvom zľavových kupónov budú odpočítané pri uzatváraní objednávky v nákupnom košíku. Zľava prostredníctvom zľavového kupónu je poskytovaná na celý nákup alebo tak, ako je na kupóne uvedené.

3.     Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Ceny produktov sú uvedené bez nákladov na dopravu. K cene nákupu bude pripočítaný poplatok za dopravu. Cenník poplatkov nájdete na stránke Doprava a platby.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar zaplatí objednávateľ formou, ktorú si zvolí v nákupnom košíku, pri ukončovaní nákupu.

 1. Platba vopred – Objednávateľ môže zaplatiť za objednávku prevodom zo svojho účtu na účet spoločnosti Bytservis  2M s.r.o.  Slovenská sporiteľňa, a. s. SK13 0900 0000 0050 4009 2803 BIC:GIBASKBX
  Variabilný symbol pri platbe vopred: číslo objednávky
  Suma: Celková suma objednávky (cena tovaru a cena dopravných nákladov).

IV. DODACIE PODMIENKY

 1.  Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou.
 2. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia! Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (zmluvný prepravca, kuriérska služba) alebo prevádzkovateľ dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený už na odbernom mieste.
 3. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Dodanie tovaru zabezpečujeme v SR kuriérskou spoločnosťou. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia, hmotnosti, rozmerov a počtom objednaných tovarov. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Maximálne do 30 dní, ak nie je pri produkte určené inak. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter.
 5. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácií v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.
 6. V prípade, ak objednávateľ objedná tovar neštandardných rozmerov, prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne. Produkty pri ktorých si prevádzkovateľ požaduje od objednávateľa uplatniť podiel na doprave sú vyznačené špeciálnou ikonou.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa.
 8. Objednávateľ obdrží prostredníctvom e-mailu avízo o odoslaní zásielky z obchodu, v ktorom uvedie číslo balíka a prepravnú spoločnosť, aby sa klient mohol nakontaktovať v prípade potreby na prepravcu. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).
 9. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Spolu s tovarom obdrží objednávateľ daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny.
 10. Spoločnosť Bytservis 2M s r.o. nezodpovedá za poškodenie tovaru počas doručenia kuriérom. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej doručení! V prípade poškodenia obalu je potrebné spísať škodu s kuriérom a pri reklamácii postupovať podľa obchodných podmienok kuriérskej spoločnosti, alebo odmietnuť prevzatie zásielky z dôvodu poškodenia obalu pri preprave. Kupujúci je povinný kontaktovať predávajúceho o poškodení a neprevzatí zásielky do 24hodín. Dodatočné reklamácie ohľadom poškodeného tovaru nie je možné uznať!
 11. Spôsob uplatnenia reklamácie poškodenej zásielky pri preprave nájdete na stránke Reklamačný poriadok.
 12. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar (mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení) a  zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod., prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplatených prepravných nákladov a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky.
 13. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

IV. DOPRAVA

V súčasnosti našim objednávateľom doručujeme ich objednávky kuriérskou spoločnosťou GLS a Geis
Pri nadrozmerných produktoch bude doprava dohodnutá individuálne.

UPOZORNENIE!: Nepoškodenosť a kompletnosť zásielky si skontrolujte IHNEĎ po jej prebratí od pracovníka kuriérskej služby. V prípade poškodenia obalu zásielky. Spíšte s pracovníkom kuriérskej služby zápis o poškodení zásielky (budú Vás po našej výzve kontaktovať). Nepoškodený obal ešte nemusí znamenať, že aj krehký obsah nie je poškodený!!! Poškodenie zásielky je potrebné nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky.

V. STORNO OBJEDNÁVKY. 

 1. Storno zo strany prevádzkovateľa.
  Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku alebo jej časť, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení.
  O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom, pričom sa prevádzkovateľ a objednávateľ môžu dohodnúť na dodaní iného náhradného tovaru. V prípade, že už bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny, alebo jej časti, budú objednávateľovi finančné prostriedky vrátené do 7 pracovných dní od oznámenia stornovania, na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.
  Internetový obchod www.vrtacky-maxima.sk si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že nebolo možné objednávku overiť (chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné telefónne číslo, objednávateľ neodpovedá na maily, atď.)
 2. Storno zo strany objednávateľa: objednávateľ má právo objednávku stornovať do 2 hodín od prijatia e-mailu s potvrdením o prijatí jeho objednávky na emailovej adrese: info@vrtacky-maxima.sk alebo telefonicky na čísle 0907 340 170. Po tomto termíne môže objednávateľ objednávku zrušiť iba v prípade, že prevádzkovateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.
 3. Žiadosť o storno objednávateľ podáva písomnou formou a to odoslaním na emailovú adresu info@vrtacky-maxima.sk, v názve predmetu správy musí byť uvedené STORNO.

VI. VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

V zmysle zákona číslo č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) môže objednávateľ bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia (prevzatia) tovaru, resp. poslednej položky objednávky. Objednávateľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Objednávateľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Bližšie podmienky nájdete v sekcii Vrátenie tovaru.

Predávajúci je zároveň povinný do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu na ním určený účet už zaplatenú časť kúpnej ceny za vrátený tovar.

Pred odoslaním tovaru na našu adresu Vám odporúčame tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar spolu so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy zasielajte späť nasledovne:

 • v pôvodnom, nepoškodenom obale
 • nepoužívaný
 • nepoškodený
 • kompletný (vrátane príbalových informácií, návodov na použitie a podobne)

V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený a/alebo neúplný, je spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok (po uplynutí 14 dňovej zákonom určenej lehoty) je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez závad a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený. Kupujúcemu je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 5% z kúpnej ceny tovaru (pri tovare ktorý bolo vyrobený na zákazku, t.j. podľa osobitných požiadaviek objednávateľa až do 50%), minimálne však 5 eur.

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE

Záručné podmienky sú upravené Reklamačným poriadkom, ktorý nájdete na stránke Reklamácie.

Reklamáciou na účely reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru objednávateľom. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Vada výrobku sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie výrobku vplyvom jeho bežného používania. Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť uznateľnosť reklamácie.

Tovar ponúkaný v tomto obchode je certifikovaný v zmysle platných európskych noriem, dodávaný so slovenským návodom na použitie a dokladom o kúpe.

Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

Obrázky uvedené pri jednotlivých typoch produktov sú len ilustračné, zakúpený produkt sa preto môže do určitej miery líšiť od produktu uvedeného na obrázku.

UPOZORNENIE!: Nepoškodenosť a kompletnosť zásielky si skontrolujte IHNEĎ po jej prebratí od pracovníka kuriérskej služby. V prípade poškodenia obalu zásielky. Spíšte s pracovníkom kuriérskej služby zápis o poškodení zásielky (budú Vás po našej výzve kontaktovať). Nepoškodený obal ešte nemusí znamenať, že aj krehký obsah nie je poškodený!!! Poškodenie zásielky je potrebné nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Objednávateľ, ktorý sa zaregistroval, si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.vrtacky-maxima.sk

Objednávateľ, ktorý sa neregistroval, môže požiadať o kontrolu alebo zmenu údajov emailom info@vrtacky-maxima.sk

Registráciou objednávateľa a zároveň žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), objednávateľ súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe, alebo žiadosťou na e-mail info@vrtacky-maxima.sk

Prevádzkovateľ internetových stránok www.vrtacky-maxima.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Internetový obchod instalko.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Bytservis 2M s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu objednávatelia na stránke  Spracovanie osobných údajov.

IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na spoločnosť so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR –  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Viac informácií o možnosti alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov .

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorý je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a spoločnosťou, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.  

X. OSTATNÉ

Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Obsah a dizajn tejto stránky je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa je zakázané a trestné.

Obrázky použité pri produktoch sa môžu mierne líšiť od dodaného prduktu vo farbe. Tieto zmeny záležia od svetelných podmienok v ktorých boli fotografie vyhotovené , na základe šarže,dodávateľa alebo výrobcu.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.