Vrátenie tovaru

V zmysle zákona číslo č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) môže zákazník bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia (prevzatia) tovaru, resp. poslednej položky objednávky.

1)   Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

2)   V prípade, že spotrebiteľ nemôže osobne vrátiť tovar na adresu nášho odberného miesta, doporučujeme posielať tovar ako poistený balík (neposielajte tovar na dobierku, zásielka nebude prebratá), zabalený tak, aby sa nepoškodil pri preprave pôvodný obal tovaru ( na pôvodný obal tovaru nepíšte adresu, poznámky a podobne). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar spolu s Formulárom na odstúpenie od zmluvy zasielajte späť nasledovne:

  • v pôvodnom, nepoškodenom obale

  • nepoužívaný

  • nepoškodený

  • kompletný (vrátane príbalových informácií, návodov na použitie a podobne)

  • spolu so zodpovedne a čitateľne vyplnenou žiadosťou o odstúpenie od zmluvy

      Toto celé zašlite na adresu prevádzky: Bytservis 2M s.r.o., Robotnícka 56, 905 01, Senica

3)   V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený a/alebo neúplný, je predávajúci oprávnený žiadať od spotrebiteľa úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

4)   Podľa zákona je predávajúci povinní vrátiť už zaplatenú časť kúpnej ceny najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Bankový účet treba uviesť v žiadosti o vrátenie tovaru, pokiaľ nebude číslo účtu uvedené, zašle predávajúci peniaze poštovým poukazom na adresu objednávateľa.

5)   Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  • predaj tovaru objednaného a zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (napr. na mieru)

  • tovaru určeného a objednaného osobitne u výrobcu pre jedného spotrebiteľa

  • tovaru objednaného kupujúcim v neobvyklom množstve, čo je viac ako 5ks z jedného druhu tovaru.

6)   V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok (po uplynutí 14 dňovej zákonom určenej lehoty) je možné po predchádzajúcej dohode s predávajúcim tovar vrátiť alebo vymeniť. Tovar musí byť bez závad a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený. Kupujúcemu je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 5% z kúpnej ceny tovaru (pri tovare ktorý bol vyrobený na zákazku, t.j. podľa osobitných požiadaviek zákazníka až do 50%), minimálne však 5 eur.