Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu vrtacky-maxima.sk, upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len „RP“):

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.vrtacky-maxima.sk je spoločnosť Bytservis 2M s.r.o., Robotnícka 56, 905 01 Senica .

 2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

 3. Tento RP upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

 4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

 5. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

 6. Ručenie – predávajúci ručí za vlastnosti predmetu po dobu 2 roky odo dňa dodania, teda dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 7. Vada výrobku sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie výrobku vplyvom jeho bežného používania. Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť uznateľnosť reklamácie.

POSTUP VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ

 1. Predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne pôsobením vis major, t.j. vonkajších udalostí, ktoré nemajú svoj pôvod v konaní účastníkov zmluvy a ich vznik nemohli účastníci nijako ovplyvniť.
  UPOZORNENIE!: Nepoškodenosť a kompletnosť zásielky si skontrolujte IHNEĎ po jej prebratí od pracovníka kuriérskej služby. V prípade, že je zásielka zjavne poškodená, spíšte s pracovníkom kuriérskej služby zápis o poškodení zásielky pri preprave (budú Vás po našej výzve kontaktovať). Nepoškodený obal ešte nemusí znamenať, že aj krehký obsah nie je poškodený!!! Poškodenie zásielky je potrebné nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky.

 2. Ak je tovar poškodený alebo nefunguje, prosím tovar zabaľte so všetkými náležitosťami a príbalovými letákmi, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu a následne sa dohodnite s našimi pracovníkmi o ktorú z týchto foriem máte záujem:
  a) na tovar Vám objednáme kuriéra priamo na Vašu adresu
  b) Reklamovaný tovar nám po dohode môžete poslať na adresu Bytservis 2M s.r.o., Robotnícka 56, 905 01 Senica

 3.  Z písomnej reklamácie priloženej k vrátenému tovaru musí byť zrejmé najmä:
  – kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)
  – predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,
  – komu je reklamácia adresovaná
  – dátum podania reklamácie
  – podpis objednávateľa, alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom

 4. Pre zjednodušenie komunikácie poskytuje prevádzkovateľ spolu s objednávkou REKLAMAČNÝ PROTOKOL, ktorého dôsledným vyplnením sa vyhneme komunikačným chybám. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 4. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

 5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň doručenia reklamácie do podateľne sídla prevádzkovateľa.

 6. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto RP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretých medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných platných na území Slovenskej republiky a to v tomto poradí.

 7. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

  Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.02.2022 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.